CN_home1_e_banner

นึกถึงสถานดูแลผู้สูงอายุ  นึกถึง  C.NURSE ”  เรามุ่งเน้นคุณภาพของการบริการ และคุณภาพของพนักงาน  เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล