CN_home_1_e

สถานพักฟื้นและดูแลผู้สูงอายุ C.NURSE     ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวและความรักความห่วงใยที่ท่านมีต่อคนที่ท่านรัก   และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของท่าน จึงได้เสนอบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง โดยพยาบาลที่มีประสบการณ์  และทีมงานบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเป็นอย่างดี  โดยเน้นถึงคุณภาพของการบริการและคุณภาพของพนักงานเป็นหลัก

เพื่อให้การบริการดูแลบุคคลอันเป็นที่รัก  ทั้งในด้านการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจตลอดจนการดูแลด้านการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาศาสตร์เพื่อบำบัดและฟื้นฟูร่างกาย   อย่างถูกต้องตามอาการของโรคและคำแนะนำของแพทย์