ID-100150855-Image-courtesy-of-[stockimages]--FreeDigitalPhotos640x290

บริการดูแลผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยระยะพักฟื้นตลอด 24 ชั่วโมง    โดยทีมงานพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่ได้รับฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น  ทั้งภาคความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล  และภาคการปฏิบัติ  เพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ทั้งยังเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก  ความอบอุ่น  เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน