ID-10032762-Image-courtesy-of-[Ambro]--FreeDigitalPhotos640x290

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

1 สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้เข้ารับบริการและของญาติ

2 ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล ประวัติแพ้ยา ใบนัดของแพทย์

3 เอกสารสิทธิการรักษา

4 ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์อาบน้ำ แปลงฟัน ผ้าอ้อมแผ่นรองซับ

www.cnurse.org T081 6173524