พยาบาลวิชาชีพ1ตำแหน่งรายได้เงินเดือนประจำพร้อมเงินปันผล