ID-100150855-Image-courtesy-of-[stockimages]--FreeDigitalPhotos640x290

 

บริการของเรา.-

  • ด้วยการดูแลเอาใจใส่และเทคนิกที่พิเศษผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายสามารถให้มาทานได้อย่างตามปกติในเวลาไม่เกิน 1 เดือนคือผลงานล่าสุดของทางศูนย์